Beste bezoeker, u bezoekt onze website met Internet Explorer. Deze browser wordt niet meer actief ondersteund door Microsoft en kan voor veiligheids- en weergave problemen zorgen. Voor uw veiligheid raden wij u aan om een courante browser te gebruiken, zoals Google Chrome of Microsoft Edge.
Search
Close this search box.
 • Een werk indienen ter publicatie

Een werk indienen ter publicatie

Richtlijnen voor publicatie van uw werk

Het Bestuur van ISACA Netherlands Chapter biedt de leden van ISACA de mogelijkheid om geschreven werk (artikelen, boeken, onderzoeksrapporten etcetera) over de ISACA gerelateerde vakinhoudelijke onderwerpen in te dienen voor publicatie in het ISACA NL Journal.

De ISACA NL Chapter Review Board beoordeelt de ingezonden stukken inhoudelijk. Na akkoord van de Review Board plaatsen wij uw werk op onze website in het ISACA NL Journal. Ook kunnen wij aandacht besteden aan de publicatie in onze nieuwsbrief en via onze sociale media kanalen.

Voordelen

Het publiceren van uw werk via de kanalen van ISACA Netherlands Chapter heeft verschillende voordelen. Niet alleen raken onze leden bekend met uw werk, u vestigt uw naam als expert in ons vakgebied. Bovendien geeft het de mogelijkheid om inhoudelijk van gedachten te wisselen met vakgenoten en ideeën uit te wisselen. Ten slotte kunt u met het publiceren van werk CPE punten vergaren.

Wie mag een werk indienen en waarover mag het gaan?

Leden van ISACA NL Chapter kunnen een werk indienen ter review. De vorm van het werk en de inhoud kan verschillen, zolang het werk betrekking heeft op de vakgebieden IT Risk, Audit, Security, Privacy, danwel daaraan gelieerd is. Het kan gaan om een enkel artikel, maar het kan ook gaan om de bespreking van een of het manuscript van een boek (in het laatste geval mits u de auteursrechten op het werk bezit). U kunt een recent wetenschappelijk onderzoek bespreken of becommentariëren, of een praktijk case beschrijven, mits de inhoud interessant is voor de ISACA leden.

Het is niet toegestaan om werk te verkopen of daar reclame voor te maken via onze website en kanalen. Heeft u commerciële belangen bij de verspreiding van het werk, dan verzoeken wij u om dit te melden bij het indienen van het werk. Het staat de Review Board vrij om werk om deze reden af te wijzen. Onze doelstelling is om inhoudelijk werk te delen met onze leden en niet om producten of diensten te verkopen (P.S. goede inhoud verkoopt zichzelf!).

Om de diversiteit te waarborgen, geldt er per Journal een maximum van twee artikelen per auteur. Dit geldt ook als de auteur deel uitmaakt van een groep auteurs. Het eerstvolgende Journal zal verschijnen in:

 • oktober 2024

Review proces

Na inzending van uw publicatie ontvangt u een ontvangstbevestiging. Uw werk wordt vervolgens gelezen door twee of meer leden van de Review Board. Het peer-review proces duurt circa 1-3 weken, afhankelijk van de lengte en complexiteit van het werk. Als het peer-review proces is voltooid, ontvangt u commentaar op het werk en aanbevelingen ten aanzien van publicatie. Daarna gaan wij al dan niet over tot publicatie.

Het staat de Review Board vrij een werk af te wijzen voor publicatie. De Review Board kan ook wijzigingen voorstellen, die noodzakelijk zijn voor een inzending gepubliceerd kan worden. Een geaccepteerd werk wordt doorgaans binnen 1 tot 3 weken na goedkeuring door de Review Board gepubliceerd.

Door de Review Board voorgestelde wijzigingen in het werk worden door de auteur zelf aangebracht. Het werk kan worden geredigeerd ten aanzien van spelling en grammatica door de Review Board.

Vermelding auteur en auteursrecht

Wij vragen u om uw eigen oorspronkelijk werk in te dienen. Citaten dienen duidelijk als zodanig te worden vermeld. Bij lange citaten kan het noodzakelijk zijn om toestemming te vragen aan de rechthebbenden. Verwijst u naar een werk waarvan u niet de auteur bent, dan verzoeken wij om de auteur te vermelden in de bronnenlijst.

Dient u een werk in, dan geeft u ISACA Netherlands Chapter toestemming om het werk openbaar te maken via onze website, via onze nieuwsbrief en social media kanalen. U garandeert daarvoor dat u de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op het werk bezit. ISACA NL Chapter is de auteur geen vergoeding verschuldigd voor het openbaarmaken van het werk. ISACA NL Chapter is niet aansprakelijk indien onverhoopt toch mocht blijken dat u met het werk inbreuk maakt op andermans auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten.

Hoe dient u uw werk in?

U kunt uw werk via onderstaand formulier indienen. Check voor het indienen van uw werk of het voldoet aan de Schrijfrichtlijnen

Hoewel de Review Board open staat voor verschillende vormen van werk, raden wij aan om onze Schrijfrichtlijnen te bekijken en daar rekening mee te houden in uw werk.
 

Over de Review Board

De Review Board is samengesteld door het bestuur van ISACA NL Chapter en bestaat uit: 

 • Laad hier uw Word document en een pasfoto
  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: doc, docx, jpg, jpeg, png, Max. bestandsgrootte: 40 MB.

  Guidelines for publishing your work

  The Board of ISACA Netherlands Chapter offers ISACA members the opportunity to submit written works (articles, books, research reports) on ISACA-related subject matter topics for publication. The ISACA NL Chapter Review Board assesses the content of the submitted documents. After approval of the Review Board, we will post your work on our website. We can also pay attention to the publication in our newsletter and via our social media channels.

  What’s in it for you?

  Publishing your work through the channels of ISACA Netherlands Chapter has several advantages. Not only do our members become familiar with your work, you establish your name as an expert in our field. Moreover, it provides the opportunity to exchange ideas with colleagues and to exchange ideas. Finally, for publishing work, we can grant you CPE points.

  Who may submit a work and what are relevant topics?

  Members of ISACA NL Chapter can submit a work for review. The form of the work and the content may differ, as long as the work relates to the fields of IT Risk, Audit, Security, Privacy. It can be a single article, but it can also be a discussion of one or the manuscript of a book (in the latter case, provided you own the copyrights to the work). You can discuss or comment on a recent scientific study, or describe a case study, provided the content is of interest to ISACA members.

  You are not allowed to sell or advertise work through our website and channels. If you have commercial interests in the dissemination of the work, we request that you report this when submitting the work. The Review Board is free to reject any work for this reason. Our goal is to share content work with our members and not to sell products or services (P.S. good content sells itself!).

  Review process

  After submitting your publication, you will receive e-mail acknowledgement. Your work is then read by two or more members of the Review Board. The peer review process takes approximately 1-3 weeks, depending on the length and complexity of the work. When the peer review process is complete, you will receive comments on the work and recommendations for publication. After that, we will publish your work.

  The Review Board is free to reject a work for publication. The Review Board may also propose changes that are necessary before an entry can be published. An accepted work is usually published within 1 to 3 weeks of approval by the Review Board.

  Changes to the work proposed by the Review Board are made by the author himself. The work may be edited with regard to spelling and grammar by the Review Board.

  Author and copyright notice

  We ask you to submit your own original work. Quotations should be clearly stated as such. For long quotes, it may be necessary to request permission from the copyright owners. If you refer to a work of which you are not the author, we request that the author be mentioned in the source list.

  If you submit a work, you grant ISACA Netherlands Chapter a license to publish the work via our website, our newsletter and social media channels. You therefore guarantee that you own the copyrights and other intellectual property rights in the work. ISACA NL Chapter does not owe the author any fee for publication of the work. ISACA NL Chapter is not liable if, in the unlikely event, it turns out that the work is infringing on others’ copyrights or intellectual property rights.

  How do you submit your work?

  You can submit your work using the form below. Before submitting your work, check whether it meets our Writing Guidelines.

  While the Review Board is open to a variety of work, we recommend that you review our Writing Guidelines and consider them in your work.

  About the Review Board

  The Review Board is composed by the board of ISACA NL Chapter and consists of:

  • Load your Word document and a photo here
   Sleep bestanden hierheen of
   Toegestane bestandstypen: doc, docx, jpg, jpeg, png, Max. bestandsgrootte: 40 MB.
   • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

   We gebruiken functionele en analytische cookies om ervoor te zorgen dat de website optimaal presteert. Als u doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat u hiermee akkoord gaat. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.