Beste bezoeker, u bezoekt onze website met Internet Explorer. Deze browser wordt niet meer actief ondersteund door Microsoft en kan voor veiligheids- en weergave problemen zorgen. Voor uw veiligheid raden wij u aan om een courante browser te gebruiken, zoals Google Chrome of Microsoft Edge.

Risk Event

Risk Event verplaatst naar 2021

Tot onze grote spijt hebben we moeten besluiten, met instemming van de leden op onze Algemene ledenvergadering op 8 juni jl., dat het ISACA Risk Event van 1 december 2020 niet door zal gaan. Momenteel zijn wij van mening dat het organiseren van dit event een te groot gezondheidsrisico met zich meebrengt. Wij betreuren dit uiteraard zeer.

Teruggave of voucher

Desalniettemin hopen wij van harte dat wij het Risk Event op een later tijdstip opnieuw kunnen organiseren, en dat wij u dan mogen begroeten. Wederom zullen we dan een mooi programma voor u samenstellen, wellicht met deels dezelfde sprekers. Heeft u zich ingeschreven en betaald voor het Risk Event dan kunt u teruggave van uw inschrijfgeld of een voucher aanvragen via riskevent@isaca.nl.

FAQ (Veelgestelde vragen)

U kunt tot en met 31 december 2021 vragen om teruggave van uw entreegeld via riskevent@isaca.nl.  U kunt ook vragen om een voucher te ontvangen. 

U kunt de voucher inwisselen vanaf het moment dat u deze accepteert tot de laatste werkweek van 2021. Maakt u geen gebruik van de voucher, dan storten wij het bedrag van de voucher terug op het rekeningnummer vanwaar het entreegeld is voldaan. In de laatste werkweek van 2021 worden niet gebruikte vouchers verwerkt om de retournering van het geldbedrag te bewerkstelligen. U kunt vanaf deze week uw voucher niet meer inwisselen.

De voucher kunt u inzetten voor een event, training of andere activiteit van ISACA Netherlands Chapter. Het gaat hierbij om een activiteit die volledig door ISACA Netherlands Chapter georganiseerd wordt of waarbij ISACA Netherlands Chapter een van de deelnemende organisaties is. Informeer vooraf via info@isaca.nl voordat u de voucher inwisselt.

Boekt u een activiteit die het bedrag van de voucher te boven gaat, dan betaalt u het verschil tussen het bedrag dat op de voucher staat weergegeven en de kosten van de vervangende activiteit bij. Bijvoorbeeld: op uw voucher staat een bedrag van € 200,-. U wilt deelnemen aan een activiteit die € 1.000,- kost. U betaalt het restant van € 800,- nog bij.

Het bedrag van de teruggave (en het bedrag dat op de voucher staat) omvat de entreegelden en administratiekosten. Reis- en verblijfskosten vallen hierbuiten.

Als u voor meerdere personen gelijktijdig heeft geboekt en/of daarbij gebruik hebt gemaakt van groepskorting zal een voucher worden verstrekt voor de groep en wordt eventuele restitutie gedaan op het rekeningnummer van waaruit betaald is. Het is wel mogelijk hier andere afspraken over te maken. Neemt u hiervoor contact op met ISACA Netherlands Chapter via riskevent@isaca.nl.

Het aantal CPE-punten dat u als deelnemer ontvangt bij de gelijkwaardige, vervangende activiteit is gelijk aan het aantal CPE-punten dat bij die vervangende activiteit hoort. Indien bij de vervangende activiteit geen CPE-punten vermeld staan, kunt u het volgende omrekenmodel gebruiken (bron: ISACA Global); stel een activiteit duurt 3 dagen (van 9 tot 17 uur) met tweemaal 15 minuten pauze en 30 minuten lunch. Dan duurt de gehele activiteit inhoudelijk 24 uur (3 dagen * 8 uur) – 3 uur (alle pauzes) = 21 uur. 21 uur wordt omgerekend naar 1.260 minuten. Elke 50 minuten is 1 CPE-punt. Voor deze activiteit kunt u dan 25 CPE-punten behalen.

Vragen

Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via riskevent@isaca.nl.

Risk Event postponed to 2021

It is with great sorrow that we herewith inform you that the ISACA Risk Event planned on December 1st, 2020 will be cancelled. With the approval of the general members meeting on June 8, we have decided that, due to COVID-19, organizing this event is currently posing too great a health risk. We deeply regret this.

See you in 2021

Nevertheless, we sincerely hope that we can re-organize the Risk Event at a later date and welcome you then. We will make an effort to compose a excellent program for you once more, perhaps with partly the same speakers. Those who have registered and paid for the Risk Event, can apply for a refund or voucher at riskevent@isaca.nl.

FAQ (Frequently Asked Questions)

You can request a refund of your entrance fee up to and including 31 December 2021 at riskevent@isaca.nl. You can also ask to receive a voucher.

You can redeem the voucher from the moment you accept it until the last working week of 2021. If you do not use the voucher, we will refund the amount of the voucher to the account number from which the entrance fee was paid. In the last working week of 2021, unused vouchers will be processed to effect the return of the amount of money. You cannot redeem your voucher from this week.

You can use the voucher for an event, training or other activity of ISACA Nether-lands Chapter. This is an activity that is fully organized by ISACA Netherland’s Chapter or where ISACA Netherlands Chapter is one of the participating organizations. Please inquire in advance via info@isaca.nl before you redeem the voucher.

If you book an activity that exceeds the amount of the voucher, you will pay the difference between the amount shown on the voucher and the cost of the replacement activity. For example: your voucher contains an amount of € 200,-. You want to participate in an activity that costs € 1.000,-. You will pay the remainder of € 800,-.

The amount of the refund (and the amount shown on the voucher) includes the entrance fees and administration fees. Travel and accommodation costs are not included.

If you have booked for several people simultaneously and/or have used group discount, a voucher will be issued for the group and any refund will be made to the account number from which it was paid. It is possible to make other agreements about this. Please contact ISACA Netherland’s Chapter at riskevent@isaca.nl.

The number of CPE points that you receive as a participant in the equivalent replacement activity is equal to the number of CPE points associated with that replacement activity. If no CPE points are listed in the replacement activity, you can use the following conversion model (source: ISACA Global); suppose an activity lasts 3 days (from 9 am to 5 pm) with two 15-minute breaks and 30-minute lunches. Then the entire activity lasts 24 hours (3 days * 8 hours) – 3 hours (all breaks) = 21 hours. 21 hours is converted to 1,260 minutes. Every 50 minutes is 1 CPE point. You can then earn 25 CPE points for this activity.

Questions

If you have any questions regarding the cancellation, please do not hesitate to contact us by sending an e-mail to riskevent@isaca.nl.

We gebruiken functionele en analytische cookies om ervoor te zorgen dat de website optimaal presteert. Als u doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat u hiermee akkoord gaat. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.