Beste bezoeker, u bezoekt onze website met Internet Explorer. Deze browser wordt niet meer actief ondersteund door Microsoft en kan voor veiligheids- en weergave problemen zorgen. Voor uw veiligheid raden wij u aan om een courante browser te gebruiken, zoals Google Chrome of Microsoft Edge.
Search
Close this search box.
  • Algemene Voorwaarden ISACA trainingen

Algemene Voorwaarden ISACA trainingen

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van ISACA NL (hierna te noemen ISACA NL) met een deelnemer met betrekking tot het (doen) verrichten van diensten door ISACA NL, waaronder begrepen – doch niet gelimiteerd tot – het verzorgen van opleidingen, cursussen, seminars, trainingen, workshops, congressen, conferenties, summercourses en mastercourses (hierna te noemen ‘opleidingen’) alsmede het ter beschikking stellen van personen, ruimten en materialen, e.d. en alle daaruit voortvloeiende geschillen.

De diensten zijn primair bedoeld voor leden van ISACA of aan ISACA gelieerde organisaties.

Artikel 2. Aanmelding

Een deelnemer kan zich aanmelden via de internetsite www.isaca.nl, via “trainingaanbod” door te klikken op de opleiding van zijn of haar keuze. De overeenkomst tussen de deelnemer en ISACA NL komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door ISACA NL aan de deelnemer van diens schriftelijke of elektronische aanmelding.

Aanmelding voor de opleidingen is mogelijk tot één dag voor aanvang van de opleiding. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld; indien een deelnemer niet kan worden geplaatst ontvangt betrokken deelnemer daarvan schriftelijk of telefonisch bericht. Degene die zich heeft aangemeld verbindt zich voor de gehele opleiding. Elke deelnemer ontvangt elektronisch dan wel per post een deelnamebevestiging aan de opleiding na ontvangst van de aanmelding. Dit gebeurt uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de opleiding. ISACA NL contracteert met de individuele cursist, niet met het kantoor c.q. de werkgever waarvoor de cursist werkzaam is. Het staat de cursist vanzelfsprekend vrij om de factuur door het kantoor c.q. de werkgever te laten voldoen (“factuuradres”) maar de cursist blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor volledige en tijdige betaling.

Een deelnemer heeft, na ontvangst van de bevestiging, een wettelijke bedenktijd van veertien dagen. De bedenktijd eindigt uiterlijk één week vóór de eerste dag van de opleiding, op welk moment de dienst geacht wordt te zijn aangevangen. In de bedenktijd kan de deelnemer zijn aanmelding kosteloos annuleren met een e-mail aan training@Isaca.nl; reeds betaalde bedragen worden binnen veertien dagen teruggestort.
Een formulier voor het annuleren, waarvan de deelnemer gebruik kan maken, staat op afmelden training.

Artikel 3. Prijzen

De uitingen in de door ISACA NL gepubliceerde brochures, folders en andere communicatiemiddelen zijn bindend, tenzij in een schriftelijke overeenkomst een andere prijs is overeengekomen. ISACA NL heeft het recht de prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een opleiding de op dat moment geldende prijs zal blijven gelden, tenzij de opleiding wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven (zie artikel 6), in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing is. Genoemde prijzen luiden in euro’s en zijn vrijgesteld van BTW. ISACA NL is niet gehouden aan druk- en zetfouten in eerder genoemde brochures, folders en andere commerciële uitingen.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de deelnemer het cursusgeld uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, doch indien de cursus binnen deze termijn aanvangt, in elk geval een week voorafgaand aan aanvang van de cursus te (laten) voldoen.

Indien het verschuldigde opleidingsgeld niet tijdig is voldaan, heeft ISACA NL het recht de overeenkomst niet uit te voeren dan wel voortijdig te beëindigen. Alsdan wordt een overeenkomst beschouwd als door de deelnemer te zijn geannuleerd en zijn de annuleringspercentages van toepassing zoals vermeld in artikel 5.

Artikel 5. Annulering door deelnemer

Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door een deelnemer, na de wettelijke bedenktijd, dient schriftelijk plaats te vinden. Dit mag met het annuleringsformulier. Er zijn dan annuleringskosten verschuldigd. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van het schrijven. Indien een deelnemer een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert voor of op de overeengekomen datum/data van uitvoering, dan is de deelnemer de volgende annuleringskosten verschuldigd: tot 30 dagen voor de datum /data van de opleiding: 100 procent van het overeengekomen bedrag; 31 dagen of langer voor de datum/data van de opleiding: € 50,- (vermeerderd met de annuleringskosten van een eventuele hotelovernachting). Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder bijkomende kosten laten vervangen door een ander, mits schriftelijk gemeld vóór aanvang van de opleiding. De deelnemer blijft de gehele oorspronkelijke opleidingprijs verschuldigd.

Artikel 6. Annulering c.q. wijziging door ISACA NL

ISACA NL heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen (waaronder, doch niet uitsluitend de inhoud, de opzet, de docenten, het materiaal, de datum, het tijdstip, de locatie) aan te brengen in aangekondigde opleidingen en aangekondigde opleidingen af te gelasten. In geval van afgelasting van een opleiding heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan ISACA NL betaalde bedrag. In geval van wijziging van de datum, het tijdstip of de locatie van een opleiding wordt de deelnemer schriftelijk geïnformeerd.

Tenzij anders overeengekomen, kan een deelnemer binnen 14 dagen na dagtekening van het schrijven betreffende de wijziging kosteloos annuleren door middel van een schrijven, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan ISACA NL betaalde bedrag.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

ISACA NL spant zich in om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden dat desondanks foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt, hetzij door de docent tijdens de cursus, hetzij in het schriftelijk materiaal dat als onderdeel van de activiteit aan de deelnemer wordt verstrekt. ISACA NL sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens ISACA NL en/of haar leidinggevenden. De gehele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van ISACA NL jegens de deelnemer aan een opleiding is beperkt tot aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade (waaronder niet begrepen indirecte schade, gevolgschade, verminderde goodwill, bedrijfsstagnatie en geldelijk verlies of geldelijke schade); met een maximum van het totaalbedrag aan vergoedingen die de deelnemer uit hoofde van de overeenkomst aan een opleiding van ISACA NL heeft voldaan, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens ISACA NL en/of haar leidinggevenden. De deelnemer vrijwaart ISACA NL tegen alle vorderingen van derden – waaronder begrepen doch niet beperkt tot de werkgever dan wel werknemers van de deelnemer – die hetzij rechtstreeks hetzij indirect voortvloeien uit de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden.

Artikel 8. Permanente Educatie

ISACA NL verstrekt een deelnemer die heeft deelgenomen aan een opleiding een deelnamebewijs indien de deelnemer de presentielijst bij aankomst en vertrek tekent.

Artikel 9. Persoonsregistratie

Als een deelnemer zich aanmeldt voor een opleiding uit het aanbod van ISACA NL worden de persoonsgegevens gebruikt bij het samenstellen van een deelnemerslijst (persoonsnaam en naam werkgever). Tevens worden de gegevens van personen die geen lid van ISACA NL zijn opgenomen in het klantenbestand om de deelnemer in de toekomst te kunnen informeren over het ISACA NL -opleidingsaanbod. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen het opnemen van gegevens in het klantenbestand dan kan de deelnemer dat op het aanmeldingsformulier of door middel van een separaat schrijven aangeven. De gegevens van een deelnemer worden niet zonder toestemming van de betrokken deelnemer aan derden verstrekt, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan om enig(e) van of namens ISACA NL in het kader van de opleiding verkregen informatie en (werk)materiaal, al dan niet met inschakeling van derden, geheel of ten dele te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens de opleiding is uitdrukkelijk verboden.

Januari 2016 – versie 1.40
ISACA NL Chapter
Postbus 7984
1008 AD  AMSTERDAM
E: info@isaca.nl
W: www.isaca.nl

We gebruiken functionele en analytische cookies om ervoor te zorgen dat de website optimaal presteert. Als u doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat u hiermee akkoord gaat. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.