FAQ fusie ISACA en NOREA

Frequently Asked Questions

1. Waarom een fusie tussen ISACA en NOREA beroepsorganisaties?

Antwoord:

Een fusie tussen beide beroepsorganisaties verbetert de transparantie zal de positionering van de IT auditor in Nederland verder versterken.

 

2. Wat is de toegevoegde waarde van de fusie voor de leden van beide beroepsorganisaties?

Antwoord:

Het is de verwachting dat met de fusie voor de leden schaal- en synergievoordelen kunnen worden bereikt, terwijl de unieke positie van de RE-titel en opleidings-kwalificatie in het Nederlandse domein gewaarborgd kan worden.

3. Hoe ziet de nieuwe organisatie er na de fusie uit qua structuur

Antwoord:

In onderstaande figuur staat de voorgestelde juridische structuur weergegeven. Alle RE gerelateerde activiteiten worden in stichting NOREA belegd (of een andere rechtsvorm als blijkt dat deze de betere bescherming biedt voor de RE titel).

organisatiestructuur isaca en norea

4. Wat betekent de fusie voor mij als:

  • a) Lid van Norea
  • b) Lid van zowel Norea als Isaca
  • c) Lid van Isaca (CISA, CGEIT, CRISC, CISM etc)

Antwoord:

Alle leden worden zowel lid van ISACA.nl als ISACA.org. De voordelen zijn:
a) voor RE’s: sterke internationale merknaam van het ISACA. Hiervan kan gebruik worden gemaakt door aansluiting bij en ontsluiting van het ISACA kennisbronnen. De RE titel wordt in een stichting ondergebracht en is daarmede veiliggesteld. Er zal weinig impact zijn ten opzichte van de huidige gang van zaken.
b) voor leden die zowel RE’s als ISACA lid zijn: per saldo contributieverlaging.
c) voor ISACA leden niet RE’s: de link met de universiteiten. Middels de NOREA krijgen ISACA leden toegang tot onder meer het universitaire netwerk. Daarnaast het verhogen van de invloed binnen ISACA org. De CISA titel wordt beheerd door ISACA.org in de US en staat los van ISACA.nl.

5. Wat is het tijdspad voor het fusieproces?

Antwoord:

De ambitie is de fusie per 1/1/13 te effecturen. Onderstaand een niet limitatieve opsomming van acties: 1. Accordering van dit memo door beide besturen; 26 april en 7 mei
2. Kennismaking beide besturen; 7 mei 17.30, Breukelen
3. Juridische toetsing van voorgestelde structuur, NTB
4. Mandaat vragen aan onze leden tijdens de ledenvergaderingen; juni 2012
5. Uitwerking van de fusie langs de lijnen van de eerder geformuleerde werkgroepen; asap tot eind sept
5.1 discussie voeren met ISACA.org over ‘grantfather’ regeling en contributieafdracht
6. Samenvoegen uitwerking werkgroepen en nemen beslissingen, opstellen finaal fusievoorstel; oktober
7. Voorstel ter accordering voorstellen aan de leden, november
8. Inbrengen fusievoorstel ter stemming; dec vergadering NOREA en extra ledenvergadering ISACA nl.

6. Wat gebeurt er met de hoogte van de contributie?

Antwoord:

De contributie voor de huidige leden gaat niet omhoog. Dit betekent dat de bestaande basiscontributie voor ISACA.ORG, en de bijdrage ISACA.NL geldt voor alle leden. NOREA leden ingeschreven in het RE register betalen hiervoor een bijdrage. Het totaalbedrag is niet hoger dan de bestaande contributie.

7. Hoe verloopt de stemming over de fusie?

Antwoord:

Werkgroep Juridisch Cluster

8. Hoe ziet het nieuwe bestuur er qua structuur eruit?

Antwoord:

Werkgroep Juridisch Cluster

9. Wat is het mandaat van het nieuwe bestuur?

Antwoord:
Werkgroep Juridisch Cluster

10. Wie nemen er zitting in het toekomstig bestuur?

Antwoord:

Het fuseren van 2 organisaties betekent dat er een nieuwe weg zal worden ingeslagen. Om dit te faciliteren is het voorstel dat geen van de leden uit de fusie stuurgroep in aanmerking zal komen voor een eerste termijn als voorzitter van de nieuwe fusie organisatie.

11. Waar/hoe kan ik verdere informatie en communicatie over het fusieproces vinden?

Antwoord:

Via websites en nieuwsbrieven zullen leden op de hoogte worden gehouden van status en voortgang. Daarnaast is een fusie mailbox geopend waarmee meer specifieke vragen beantwoord kunnen worden.