AGM 2011, verslag 6 juni 2011

Het verslag van de AGM 2011 is nu digitaal beschikbaar. Klik op de link hieronder om meer te lezen over deze bijeenkomst.

Betreft : Verslag AGM 2011 ISACA NL Chapter
Datum : 6 juni 2011
Tijdstip : 20:00 uur – 21.00u
Locatie : Van der Valk, Breukelen 

Bestuur
Klaas Piet Meindertsma (KPM) Voorzitter
Abbas Shahim (AS) Vice-voorzitter
Marcel van Dijk (MD) Penningmeester
Fred Steenwinkel (FS) Vice-voorzitter/Secretaris
Will Franken (WF) Round Table
Danny Onwezen (DO) CISA/ CISM Coördinator
Vera Thiermann (VT) Back office (notulen)

 

Leden
Harry Boonen
Rob Bouman
Johan van Duijnen
Wim Zethof
Maarten Kokkes
Frank Verheijden
Chris Poell
Jan Rodenburg
Ronald Holsbeeke
 • 1. Opening
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom.

 • 2. Mededelingen en vaststellen agenda
 • De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen mededelingen van de leden.

 • 3. Notulen AGM 7 juni 2010
 • Het verslag van 7 juni 2010 wordt doorgenomen. Er wordt gewezen op een fout op pagina 2 Eric Holsbeeke moet zijn Ronald Holsbeeke. Dit zal worden verbeterd. De notulen worden vastgesteld en definitief gemaakt met dank aan de notulist.

 • 4. Mededelingen vanuit het bestuur
 • Er worden door de voorzitter drie punten aan de orde gesteld: 1. Internationale ontwikkelingen, 2. ISACA internationaal, 3. ISACA Nederland. Bij de internationale bijeenkomst in Las Vegas waren 70 tot 80 landen vertegenwoordigd. Er is vooral gesproken over de te volgen visie. Er wordt hard gewerkt aan Cobit 5. Hierin zijn IT Governance en ValIT ondergebracht. Helaas is er, ondanks inspanningen van Klaas Piet Meindertsma, wel een contributieverhoging doorgevoerd van 10 dollar. Het bestuur heeft overwogen om de verhoging voor de locale leden niet door te voeren, maar het bestuur is hiervan geen voorstander, 50 dollar per lid is niet zo hoog. Eind 2010 had ISACA NL 1300 leden. Hiervan heeft een aantal leden het lidmaatschap niet verlengd Per 1 april 2011 waren er 1170 leden.. Het is niet ongebruikelijk dat 10% van de leden het lidmaatschap niet verlengd. Aan deze mensen is een enquête opgestuurd met de vraag waarom zij het lidmaatschap niet hebben verlengd. Het ledenbestand ontwikkelt zich op een mooie, gezonde wijze. In maart 2010 is de Strategienota herzien. De nieuwe versie staat op de website. De voornaamste wijziging is dat we meer in de picture proberen te komen binnen de gehele branche met belangrijke onderwerpen zoals de OV chip. .

 • 5. Verslag penningmeester 2010 en begroting 2011
 • 2010 is afgesloten met een negatief resultaat van € 12.560. Dit is met name veroorzaakt door tegenvallende aanmeldingen voor de trainingen en de hogere bestuurskosten. Er wordt afgesproken dat er steeds 2 bestuursleden naar de Internationale bijeenkomsten gaan.

 • 6. Verslag kas commissie 2010 en decharge bestuur
 • De commissie heeft de cijfers ingezien en is akkoord. De kascommissie heeft geadviseerd aan het eind van 2011 de openstaande debiteuren 2007 en 2008 af te boeken. De commissie adviseert de ALV decharge te verlenen. De jaarrekening wordt door de leden goedgekeurd. De huidige kascommissie blijft nog één jaar aan.

 • 7. Roundtables, publicaties en externe activiteiten
 • Will Franken heeft de Round Table overgenomen van Job Stierman. Gezien de grote opkomst blijkt de formule vast tijdstip, vaste locatie en korte presentatie een succes. Over het algemeen zijn de evaluaties positief. Hier en daar wel eens een opmerking over de locatie. De RT wordt sinds dit jaar ook aangekondigd op de IIA website. Het aantal aanwezigen neemt nog steeds toe.ISACA moet oppassen niet aan het eigen succes ten onder te gaan vanwege de kosten die de RT’s met zich mee brengen. Harry Boonen heeft geen bevestiging ontvangen van zijn aanwezigheid voor de RT en de AGM. Het secretariaat zal hier naar kijken. Klaas Piet Meindertsma heeft in Las Vegas gesproken met de president van Chapter België. Hieruit is voortgevloeid dat NL is uitgenodigd voor de RT in Antwerpen op 14 juni. Informatie hierover staat op de website. ISACA Belgie en NL zullen proberen een gezamenlijke RT te organiseren in Maastricht later dit jaar.

 • 8. Secretariaat en website
 • 2 jaar geleden is het secretariaat overgegaan naar APPR. Vera Thiermann is het vaste aanspreekpunt. De ledenadministratie wordt verzorgd door ISACA.org. Voor de Website is vorig jaar de zilveren medaille ontvangen van ISACA.org. Chapnews, presentaties van de RT en informatie over trainingen staan allemaal op de website.

 • 9. ISACA trainingen
 • In 2010 was de CISA training een absoluut dieptepunt. Niet alleen voor ISACA, maar voor alle aanbieders. Er zijn 732 CISA gecertificeerden in NL. Vorig jaar zijn er 120 examens afgenomen, met een slagingspercentage van 75%. Dit is iets boven het wereld gemiddelde. Er is in 2010 alleen een voorjaarstraining gegeven. Het slagingspercentage hiervan was 100%. Er wordt overwogen om in 2011 niet alleen een examentraining te geven, maar ook een meer inhoudelijke training. Er zijn 160 CISM gecertificeerden in NL. 73 mensen namen deel aan het examen in 2010 met een slagingspercentage van 75%. Dit is fors boven het wereld gemiddelde. Voor CGeit is geen training gegeven in 2010. CRISC is nog in de grandfathering fase. Er zijn inmiddels 62 leden gecertificeerd in Nederland. Een examentraining is in ontwikkeling. Deze zal gehouden worden op 6 avonden. De inhoud is nog niet geheel bekend.

 • 10. ISACA publicaties
 • Chapnews heeft een facelift ondergaan. Chapnews is te downloaden via de website en wordt niet meer fysiek verspreid. Er worden mensen uitgenodigd om een stuk te schrijven voor de Chapnews. Tevens worden internationale ontwikkelingen gevolgd en geplaatst. Iedereen wordt uitgenodigd om ideeën en opmerkingen te melden. Een Cobit 5 training is nog in ontwikkeling. Het zal een mix worden van de training die er was met meer focus op Governance. Grembergen heeft een er een college over gegeven op de VU. Het nieuwe Cobit ziet er indrukwekkend uit. Vanuit de leden wordt gevraagd of het mogelijk is een RT over Cobit 5 te organiseren.. Will Franken zegt dat het bestuur daar al plannen over heeft. Harry Boonen stelt voor ook de Audit en Guidance regels hierbij te betrekken. Hij heeft thuis een overzicht van de auditprogramma’s en mailt deze naar Abbas Shahim.

 • 11. Samenwerking ISACA/Norea
 • Ca. 4 jaar geleden heeft Klaas Piet Meindertsma tijdens de NOREA-ISACA dag aan de toen aanwezige leden gevraagd of men voor de samenwerking tussen ISACA en Norea was. Op één na was iedereen hier voor. In 2008 is gestart met een onderzoek hoe een en ander zou moeten plaatsvinden. Tot begin 2010 is er niet veel voortgang geboekt. In 2010 is er vanuit Norea door de nieuwe voorzitter een verzoek gekomen om de zaak weer op te pakken. Daarna zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen. Het bestuur van ISACA heeft twee belangrijke voorwaarden gesteld aan de samensmelting die zij aan de aanwezige leden voorlegt:

  • 1. Er komt eén organisatie die naam ISACA – NL draagt.
  • 2. Het samengaan mag niet tot contributieverhoging voor individuele leden, op welke manier dan ook, leiden.
  De leden zijn het eens met uitgangspunten van het bestuur.

   

  Op een aantal terreinen is er al sprake van een vorm van samenwerking. Bijvoorbeeld het gebied van bijeenkomsten. De feitelijke invulling van het samengaan moet nog verder uitgewerkt worden. Daarvoor is er een stuurgroep ingericht die de voorbereidende werkzaamheden coördineert en blokkades probeert te vermijden. Daaruit zijn 5 werkgroepen voortgekomen.

  Er zijn nog een heel aantal praktische punten op te lossen. De RE’s kunnen bijvoorbeeld worden ondergebracht in een aparte stichting. De planning om per 1-1-2012 één organisatie te vormen gaat waarschijnlijk niet lukken. De aanwezigen vinden dat samengaan mogelijk moet zijn binnen de door het ISACA bestuur gestelde voorwaarden. De naam Norea zal dan waarschijnlijk verdwijnen, gezien de internationale verbondenheid is dat ook de enige mogelijkheid. Het ISACA bestuur is zich ervan bewust dat dit een gevoelig punt is.

 • 12. Bestuurssamenstelling ISACA NL Chapter
 • Gezien de ontwikkelingen tussen Norea en ISACA zal het huidige bestuur nog minimaal 1 jaar aanblijven. Dit houdt in dat Danny Onwezen en Klaas Piet Meindertsma minimaal 1 jaar langer aanblijven. Abbas Shahim had zich al herkiesbaar gesteld. Voorlopig gaat geen van de bestuurleden over de maximale zittingstermijn heen.

 • 13. Rondvraag
 • Er is niets voor de rondvraag

 • 14. Sluiting
 • De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun betrokkenheid. Iedereen wordt nog uitgenodigd voor een hapje en een drankje in de bar.